.xoo-el-form-label{ visibility: hidden; position: relative; }

Voorwaarden en bepalingen

Voorwaarden en bepalingen

Op alle overeenkomsten die via deze webshop worden gesloten zijn de algemene verkoop voorwaarden van toepassing die hieronder staan weergegeven (en via de knoppen elders op deze pagina kunnen worden gedownload of geprint).
Algemene verkoopvoorwaarden PK Verhuur & Verkoop

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en overeenkomsten (waaronder die die via elektronische weg tot stand komen) tussen enerzijds PK Verhuur & Verkoop (hierna: Pk verhuur & verkoop) als verkoper of leverancier en anderzijds een wederpartij als afnemer of koper (hierna: “afnemer”) die betrekking hebben op verkoop en levering van zaken en daarmee verband houdende diensten (deze zaken en diensten hierna gezamenlijk te noemen: “producten”) door Pk verhuur & verkoop aan afnemer.

1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien en voor zover Pk verhuur & verkoop die met de afnemer expliciet in een schriftelijke overeenkomst is overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarin deze voorwaarden zijn opgenomen; voor het overige blijven deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

1.3 Indien de afnemer één maal een overeenkomst met Pk verhuur & verkoop heeft gesloten op basis van deze algemene voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijs geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden tevens door dat feit toepasselijk op iedere volgende met Pk verhuur & verkoop te sluiten overeenkomst, ook indien bij het sluiten van die overeenkomst een verwijzing naar deze voorwaarden of een verklaring waarin deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing worden verklaard niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.

1.4 Pk verhuur & verkoop wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van door de afnemer ingeroepen algemene voorwaarden van de hand.

Artikel 2. Aanbiedingen/totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Pk verhuur & verkoop zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook als zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2 Aanbiedingen kunnen slechts schriftelijk worden aanvaard. Pk verhuur & verkoop heeft niettemin het recht een aanvaarding op andere wijze gedaan te accepteren alsof deze schriftelijk zijn gedaan.

2.3 Aanbiedingen, zowel mondelinge als schriftelijke, komen, behoudens een andersluidende mededeling van Pk verhuur & verkoop, automatisch te vervallen indien zij door de afnemer niet binnen tien werkdagen schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, rendementen, modellen en overige gegevens die door Pk verhuur & verkoop worden verstrekt, al of niet opgenomen in haar catalogi, brochures, advertenties, op websites en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar afnemer mag niet onverkort vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle genoemde prijzen van Pk verhuur & verkoop zijn inclusief BTW, overige kosten en toeslagen, waaronder transportkosten, voor zover schriftelijk niet anders is vermeld tijdens bestelling.

3.2 De prijzen van Pk verhuur & verkoop en eventuele toeslagen zijn gebaseerd op de ten tijde van een aanbieding geldende valuta verhoudingen, de geldende materiaalprijzen, transportkosten en loonkosten. Indien Pk verhuur & verkoop na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst geconfronteerd wordt met meerkosten wegens verhoging van materiaalprijzen, transportkosten, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, is zij gerechtigd deze meerkosten aan afnemer door te berekenen.

Artikel 4. Transport, levertijd, levering, retourprocedure, emballagekratten

4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt het transport van bestelde producten naar het afleveradres in opdracht van Pk verhuur & verkoop.

4.2 Onder levertijd wordt verstaan een door Pk verhuur & verkoop genoemde termijn waarbinnen de producten zouden kunnen worden geleverd. Deze opgegeven termijn wordt naar beste weten van Pk verhuur & verkoop opgegeven op basis van de haar op het moment van het opgeven van die levertijd bekende gegevens en omstandigheden. Pk verhuur & verkoop spant zich er voor in de producten binnen de levertijd te leveren.

4.3 Opgegeven en/of overeengekomen levertijden houden niet een fatale termijn in, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering moet de afnemer Pk verhuur & verkoop daarom schriftelijk in gebreke stellen met inachtneming van een redelijke termijn, waarbij een termijn korter dan tien werkdagen in ieder geval niet als redelijk wordt beschouwd.

4.4 Vertraagde levering geeft de afnemer geen recht op enige vergoeding van schade of kosten, afname van bestelde producten te weigeren of de overeenkomst te ontbinden.

4.5 Als sprake is van andere omstandigheden dan Pk verhuur & verkoop bekend waren toen zij de levertijd vaststelde, kan zij de levertijd verlengen met de tijd die zij nodig heeft om het product te leveren.

4.6 Pk verhuur & verkoop behoudt zich het recht voor bestellingen in gedeelten af te leveren waarbij de hierna in artikel 6. genoemde betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering.

4.7 Tenzij anders overeengekomen vindt aflevering plaats op het adres waar afnemer zijn geregistreerde kantooradres heeft.

4.8 Tenzij anders is overeengekomen is levering van de producten geschied op het moment dat die producten door een vervoerder in opdracht van Pk verhuur & verkoop op het afleveradres zijn afgeleverd. Als het transport in opdracht van afnemer geschiedt, gelden de producten als geleverd op het moment dat de producten aangeboden worden aan de transporteur door Pk verhuur & verkoop.

4.9 Indien bestelde producten worden geleverd zonder dat een vertegenwoordiger van afnemer aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen en er op het afleveradres geen beveiligde, afgesloten ruimte is voor de transporteur om de producten in te plaatsen, geldt de verklaring van de transporteur dat hij de producten in goede orde geleverd heeft als voldoende en volledig bewijs dat de producten in goede orde zijn geleverd.

4.10 De afnemer (consument) heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
Na annulering heeft de afnemer nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. De afnemer krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour zijn voor rekening van de afnemer. Indien de afnemer gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan contact met ondernemer opgenomen worden via info@pkverhuurverkoop.nl. Ondernemer zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van het retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan afnemer doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Artikel 5. Risico-overgang

5.1 Vanaf het moment van levering komen de geleverde producten voor risico van de afnemer. Vanaf het moment van levering draagt de afnemer het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of welke andere waardevermindering van de geleverde producten ook.

5.2 Wanneer afnemer het transport op zich neemt, draagt afnemer vanaf het aanbieden van de door Pk verhuur & verkoop aan de transporteur geleverde producten het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of welke andere waardevermindering van de geleverde producten ook, waaronder tevens het risico van opslag, laden, transport en lossen.

Artikel 6. Facturen, betaling, opeisbaarheid en zekerheid

6.1 Tenzij anders overeengekomen stuurt Pk verhuur & verkoop, in plaats van een papieren factuur per post, uitsluitend facturen in elektronisch format per e-mail aan afnemer.

6.2 Betaling dient te geschieden binnen voor af gesproken 10-30 dagen na factuurdatum in de valuta die op de factuur vermeld staat, tenzij andere betalingscondities zijn overeengekomen.

6.2 De volledige vordering tot betaling van Pk verhuur & verkoop op afnemer is onmiddellijk opeisbaar als:

a) een betalingstermijn is verstreken;
b) een faillissement of surseance van betaling van afnemer is aangevraagd; c) beslag op zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd;
d) afnemer overlijdt, wordt ontbonden of geliquideerd;

e) jegens of namens afnemer het verzoek wordt gedaan te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of onder curatele te worden gesteld.

6.3 Een betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom.

6.4 Bij overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer van rechtswege onmiddellijk in verzuim en is deze de wettelijke rente voor handelstransacties (ex art. 6:119a BW) over het volledige factuurbedrag verschuldigd met een minimum van €40. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als volle maand.

6.5 Afnemer is niet bevoegd op een vordering van Pk verhuur & verkoop enig bedrag wegens een door afnemer gestelde tegenvordering, al dan niet opeisbaar, op Pk verhuur & verkoop in mindering te brengen of te verrekenen, tenzij sprake is van faillissement van Pk verhuur & verkoop.

6.6 Alle kosten van invordering, nadat de afnemer in verzuim is geraakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom en rente, met een minimum van €250 exclusief BTW, onverminderd het recht van Pk verhuur & verkoop de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen van de afnemer, indien die dit vastgestelde bedrag te boven gaan.

6.7 Indien afnemer niet voldoet aan enige op hem jegens Pk verhuur & verkoop rustende verplichting uit de overeenkomst, of indien Pk verhuur & verkoop in redelijkheid mag vermoeden dat de afnemer in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld, zal voldoen of zal kunnen voldoen, heeft Pk verhuur & verkoop naar haar keuze, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht:

a) betaling vooraf, of behoorlijke zekerheid voor de betaling, dan wel onmiddellijke betaling bij levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;

b) leveringen (als ook de voorbereiding en de bewerking van voor levering bestemde producten) op te schorten onverminderd het recht van Pk verhuur & verkoop gelijktijdige of latere zekerheidstelling voor de betaling te vorderen;

c) de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden;

d) één of meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan de afnemer niet in gebreke is, geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Pk verhuur & verkoop om van de afnemer volledige vergoeding van schade te vorderen.

6.8 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is afnemer gehouden op eerste verzoek van Pk verhuur & verkoop een door Pk verhuur & verkoop verlangde voldoende zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn financiële verplichtingen jegens Pk verhuur & verkoop. Als afnemer daar niet binnen redelijke termijn aan voldoet, is afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Pk verhuur & verkoop het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op afnemer te verhalen.

Artikel 7. Klachten

7.1 Afnemer moet zo snel mogelijk na levering de producten inspecteren en uiterlijk binnen 24 uur na levering Pk verhuur & verkoop schriftelijk informeren over eventuele zichtbare gebreken. Pk verhuur & verkoop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke gebreken die na die termijn worden gemeld en is in dat geval niet gehouden de geleverde producten te repareren of te vervangen. Afnemer kan het product in dat geval ook niet aan Pk verhuur & verkoop retourneren.

7.2 Afnemer heeft een algemene onderzoeksplicht met betrekking tot andere gebreken dan in dit artikel onder 7.1 genoemd. Indien afnemer na onderzoek van mening is dat een product gebrekkig is, of had behoren te weten dat een product gebrekkig is, moet hij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen nadat hij bekend is geworden met een gebrek, dan wel van het gebrek op de hoogte had moeten zijn, Pk verhuur & verkoop daarover schriftelijk berichten met een beschrijving in voldoende detail van de aard en omvang van het gebrek. Bij een tijdig ingediende klacht zal de afnemer Pk verhuur & verkoop in de gelegenheid stellen het betreffende product te controleren, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt.

7.3 Indien de klacht door Pk verhuur & verkoop gegrond wordt bevonden, zal haar de nodige tijd gegeven worden om de volgens haar vereiste reparatie uit te voeren, dan wel, naar keuze van Pk verhuur & verkoop, het afgekeurde product door een ander te vervangen. Bij vervanging van afgekeurde producten kan rekening worden gehouden met het profijt dat de afnemer intussen daarvan heeft gehad en kan door Pk verhuur & verkoop daarvoor een billijke vergoeding in rekening worden gebracht.

7.4 Ook tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen en betreffende producten kunnen niet worden geretourneerd, indien blijkt dat zonder toestemming van Pk verhuur & verkoop die producten zijn veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met instemming van Pk verhuur & verkoop is geschied.

7.5 Bij niet tijdige of onjuiste klachtmelding wordt het geleverde geacht conform de overeenkomst te zijn en is Pk verhuur & verkoop gerechtigd de kosten die zij terzake de klachtafhandeling heeft gemaakt bij afnemer in rekening te brengen. Het indienen van een klacht geeft afnemer geen recht betaling op te schorten en ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Pk verhuur & verkoop.

7.6 Afnemer moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van zijn rechten ter zake, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een week na de betalingstermijn schriftelijk bij Pk verhuur & verkoop hebben ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt en afnemer het factuurbedrag onverminderd verschuldigd blijft aan Pk verhuur & verkoop.

7.7 Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@pkverhuurverkoop.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 8. Garantie

8.1 Voor het repareren of verhelpen van gebreken in producten, die door Pk verhuur & verkoop worden geleverd, omvatten de garantieverplichtingen van Pk verhuur & verkoop niet meer dan de omvang van de garantieverplichtingen van de leverancier voor Pk verhuur & verkoop.

8.2 Alleen gebreken, die ten tijde van de levering al aanwezig, maar niet zichtbaar waren en binnen drie maanden na levering zichtbaar worden, zullen door Pk verhuur & verkoop worden hersteld door vervanging of op andere, door haar gekozen wijze.

8.3 De garantie in artikel 8.2 geldt alleen ten aanzien van die gebreken, die bij de levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juist gebruik van de geleverde zaak. Zij strekt zich niet uit tot gebreken, die voortvloeien uit of samenhangen met onvoldoende of onjuist onderhoud of door of namens afnemer uitgevoerde reparaties en ook niet tot gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage. Voorts wordt geen garantie gegeven op producten die op het moment van levering niet nieuw waren.

8.4 De afnemer kan zich alleen op de rechten uit artikel 8.1 en 8.2 beroepen, indien hij Pk verhuur & verkoop:

– conform artikel 7. schriftelijk van de geconstateerde gebreken op de hoogte stelt; en – aannemelijk maakt dat er een gebrek is; en tevens

– alle medewerking verleent om Pk verhuur & verkoop in staat te stellen een gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen.

8.5 Behalve wanneer de aard van het gebrek meebrengt, dat herstel op de plaats waar het product zich bevindt moet worden uitgevoerd, zal de afnemer elk onderdeel van de zaak dat een gebrek vertoont als hier bedoeld, op eigen kosten ter reparatie of vervanging aan Pk verhuur & verkoop retourneren. In dat geval wordt Pk verhuur & verkoop geacht aan de garantieverplichting te hebben voldaan, zodra het gerepareerde onderdeel of een onderdeel ter vervanging door haar ter beschikking is gesteld aan afnemer of zijn transporteur.

8.6 De gebrekkige producten, die door Pk verhuur & verkoop zijn vervangen op grond van dit artikel, worden na vervanging van rechtswege eigendom van Pk verhuur & verkoop.

8.7 De stelling dat Pk verhuur & verkoop een garantieverplichting niet nakomt, ontheft de afnemer niet van de verplichtingen welke voor hem uit een met Pk verhuur & verkoop gesloten overeenkomst voortvloeien.

8.8 Afnemer kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Onverminderd het verder in deze voorwaarden gestelde, is Pk verhuur & verkoop in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van geleverde producten of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor zij geschikt zijn.

9.2 Behalve tot nakoming van de garantieplicht door Pk verhuur & verkoop overeenkomstig het artikel 8.1 en 8.2 bepaalde en behoudens bepalingen van dwingend recht, is elke aansprakelijkheid van Pk verhuur & verkoop (waaronder, maar niet beperkt tot alle vormen van directe , indirecte of gevolgschade, gederfde winst en schade uit onrechtmatige daad) uitgesloten, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Pk verhuur & verkoop en behoudens de aansprakelijkheid die door Pk verhuur & verkoop uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. In alle gevallen, of er nu sprake moet worden geacht van directe schade, letselschade of vertragingsschade of schade onder welke benaming dan ook, zal de aansprakelijkheid van Pk verhuur & verkoop niet verder reiken dan tot vergoeding van het

factuurbedrag dat de afnemer aan Pk verhuur & verkoop verschuldigd is op grond van de betreffende levering aan de afnemer (BTW niet inbegrepen).

9.3 Pk verhuur & verkoop is niet aansprakelijk voor mondelinge of schriftelijk gegeven adviezen, inlichtingen, aanbevelingen, etc.

9.4 Afnemer vrijwaart Pk verhuur & verkoop voor alle aanspraken van derden voor schade als gevolg van een door Pk verhuur & verkoop aan afnemer geleverd product. Afnemer is verplicht een adequate verzekering af te sluiten en in stand te houden voor zover dat in het kader van de vrijwaring van dit artikel noodzakelijk is, met een dekking voor dergelijke aansprakelijkheid.

9.5 Afnemer vrijwaart Pk verhuur & verkoop voor alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens afnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, rendementen, modellen en overige gegevens.

9.6 Het bepaalde in artikel 9.1 tot en met 9.5 geldt op gelijke wijze voor de ondergeschikten van Pk verhuur & verkoop.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle geleverde en nog te leveren producten op grond van alle tussen Pk verhuur & verkoop en afnemer gesloten overeenkomsten (waaronder al door afnemer betaalde producten) blijven uitsluitend eigendom van Pk verhuur & verkoop, totdat alle vorderingen terzake die leveringen die Pk verhuur & verkoop op afnemer heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

10.2 Zolang de eigendom van de producten niet op afnemer is overgegaan, mag deze de producten niet vervreemden of bezwaren (waaronder verpanden, verhypothekeren of het verlenen van enig ander recht aan of ten behoeve van derden). Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Pk verhuur & verkoop mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die afnemer uit hoofde van doorlevering van door Pk verhuur & verkoop geleverde producten op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

10.3 Afnemer is verplicht de producten die Pk verhuur & verkoop onder eigendomsvoorbehoud aan afnemer heeft geleverd met de nodige zorgvuldigheid, en tevens als herkenbaar eigendom van Pk verhuur & verkoop en op een van andere zaken afgezonderde plaats te bewaren.

10.4 Pk verhuur & verkoop is gerechtigd de producten die zij onder eigendomsvoorbehoud aan afnemer heeft geleverd en nog bij afnemer aanwezig zijn, terug te nemen indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, een van de gevallen in artikel 6.2 genoemd van toepassing zijn of anderszins in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal Pk verhuur & verkoop te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Pk verhuur & verkoop.

10.5 De in artikel 10.1 tot en met 10.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan Pk verhuur & verkoop toekomende rechten onverlet.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Pk verhuur & verkoop de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

11.2 De rechten op de in artikel 11.1 genoemde gegevens blijven eigendom van Pk verhuur & verkoop ongeacht of aan afnemer voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht, deze gegevens mogen niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pk verhuur & verkoop worden gekopieerd, gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Pk verhuur & verkoop naar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht ophoudt te bestaan, zonder dat de afnemer jegens haar aanspraak heeft op enige vergoeding.

12.2 Afnemer is in geval van overmacht slechts na het verstrijken van zes maanden tot ontbinding gerechtigd en dan slechts voor het gedeelte van de overeenkomst dat nog niet is nagekomen.

12.3 Van overmacht aan de zijde van Pk verhuur & verkoop is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt, volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen, ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, het in gebreke blijven van leveranciers van Pk verhuur & verkoop, evenals vertraging of belemmering van het transport en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of het risico van Pk verhuur & verkoop ontstaan.

12.4 Pk verhuur & verkoop zal afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van het moment van intreden van overmacht.

Artikel 13. Mededelingen

13.1 Tenzij anders is bepaald, dienen alle mededelingen betreffende de (uitvoering van de) overeenkomst schriftelijk te worden gedaan. Aan het vereiste van “schriftelijk” in deze voorwaarden kan ook worden voldaan met gebruikmaking van e-mail.

13.2 Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen door afnemer moeten per aangetekend schrijven worden gedaan, waarbij duidelijk moet worden aangegeven wat wordt verlangd en binnen welke termijn. Dit geldt ook voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding moet de gronden daarvoor duidelijk aangeven.

Artikel 14. Geschillen

14.1 De overeenkomst met afnemer wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter.

PK_VerhuurVerkoop_logo

Contact

T: 06 15866949
E: info@pkverhuurverkoop.nl

De meander 1
8444 DH Heerenveen

KVK: 85261416
BTW: NL002370782B28

Onze openingstijden

Maandag
07:30 - 12:00
Dinsdag
07:30 - 18:00
Woensdag
07:30 - 18:00
Donderdag
07:30 - 18:00
Vrijdag
07:30 - 17:00
Zaterdag
08:00 - 17:00
Zondag
Gesloten

"Erkend Husqvarna Dealer waar terecht kunt voor al uw tuinmachines en straatgereedschap."

klarna betalingen